TIETOSUOJASELOSTE

Henkilötietolain (1050/2018) sekä EU GDPR -asetuksen mukainen tietosuojaseloste. Tmi Picallioniemi tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti sekä nykyisen henkilötietolain (523/1999) vastaavalla tavalla oheisesti.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Tmi Picallioniemi
3004761-9

VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Emma Kallioniemi
picallioniemi (at) hotmail.com

 

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

– Asiakkaan yhteystiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
– Asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten tilaushistoria
– IP-osoitetieto
– Mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot

 

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Luovutamme rajoitetusti henkilötietoja muille osapuolille, esimerkiksi sähköpostimarkkinointia varten. 

 

TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina yllä mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi lähettää sähköpostitse (picallioniemi (at) hotmail.com) virheen korjaamista koskevan pyynnön.

 

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että rekisterin käyttöoikeus ja rekisterin sisältämiin tietoihin pääsy edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

 

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin  on talletettu tai ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoitettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään ja säännönmukaisesti luovutetaan.